رستوران ماژ

سنندج،شهرک کشاورز،جنب دانشکده فنی،رستوران ماژ

08733619199

23 – 11

maje

location